Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

AVŞAR SİMİT
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU
GENEL AÇIKLAMALAR
Avşarsimit Unlu Mamülleri Limited Şirketi (Avşarsimit) olarak tarafınıza yönlendirdiğimiz bu form,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi ile ilgili kişilere
tanınan başvuru hakkını kolaylıkla kullanabilmeniz için gereken unsurları kapsamaktadır. Bu nedenle kişisel
verilerinizle ilgili başvuru hakkınızı kullanırken diğer yöntemlerin dışında bu formu da doldurarak başvuru
yapabilirsiniz. Başvurunuzu formun sonunda belirtilen yöntemlerden biriyle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.
A. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ad:
Soyad:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:
(Başvurunuzu sistemlerimizde
kayıtlı
e-postanız
ile
gerçekleştirecekseniz
veya
sonucunuzu e-posta ile almak
istemeniz halinde doldurunuz)
Adres:
LhTFEN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ. (Çalışan, Çalışan Adayı, Çalışan
Velisi-Vasisi, Çalışanın Çocuğu, Çalışanın Eşi, Franchisee, Gayrimenkul Mal Sahibi - AVM İşletmecisi, ,
Hissedar/Ortak, Potansiyel Kiralayan, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Referans, Sigortalı Yakını,
Stajyer, Stajyer Adayı, Taraf, Tedarikçi (Gerçek Kişi), Tedarikçi Çalışanı, Tüzel Kişi Müşteri Çalışanı, Ürün
veya Hizmet Alan Kişi, Web Sitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Zarar Gören Üçüncü Kişi, Ziyaretçi, Web
Sitesi Ziyaretçisi gibi)
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Eski Çalışan
Ziyaretçi
…………………………. (lütfen belirtiniz) Şirketinde
Çalışan
Çalıştığım Yıllar :
………………………………………….
Tedarikçi
Çalışan Adayı
…………………………. (lütfen belirtiniz) Şirketine iş
başvurusu yaptığım tarih :
……………………………………………………..
Diğer: ……………………………………………………………..
1
B. İLGİLİ KİŞİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Tercih
Konu
Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?
Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.
Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin
işleme amacına uygun yürütülüp yürütülmediği konusunda bilgi talep ediyorum.
Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim
aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.
Kişisel verilerimin Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve
düzeltilmesini talep ediyorum.
Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler tarafımıza iletilmelidir:
Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel
verinizin içeriği,
Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.
Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel
verilerimin, silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep ediyorum.
Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını
düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belgeleri iletebilirsiniz.
Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı
üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.
Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:
Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel
verinizin içeriği,
Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.
Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel
verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.
Şirketiniz nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.
Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayınız.
Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep
ediyorum.
Talep halinde uğradığınız zararı açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.
C. LhTFEN KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK
BELİRTİNİZ: (Lütfen Yukarıda Belirtilen Bilgi/Belgeleri Ayrıca İletiniz)
AÇIKLAMA:
………..…………….……………………………….……………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
D. BAŞVURU SONUCU BİLGİLENDİRME YÖNTEMİ (Lütfen yanıtın tarafınıza iletilme yöntemini
seçiniz):
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresime gönderilmesini istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması
gerekmektedir.)
E. BAŞVURU FORMU’NUN İLETİLECEĞİ YÖNTEMLER
Tarafımıza şahsen başvuru yaparak, Yenigün Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:71 Muratpaşa
/ Antalya adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak,
Sistemlerimizde kayıtlı e posta adresiniz var ise, “iletisim@avsarsimit.com.tr adresine, e posta
konusuna “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak,
veya;
5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanmak
suretiyle ve e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılıp
“avsar.simit@hs01.kep.tr ” KEP adresine gönderilerek.
F. ThM BAŞVURU SAHİPLERİNİN BU KISMI DOLDURMASI GEREKMEKTEDİR: [Hukuka
aykırı beyanlar hakkında hukuki ve cezai yaptırımların söz konusu olduğunu önemle bildiririz.]
İşbu başvuru formunda tarafımca belirtilen tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan eder; Avşarsimit Unlu
Mamülleri Limited Şirketi’nin, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek
hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik
ve yetki tespiti için ek bilgi ve evrak (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkının
bulunduğunu biliyorum.
İlgili Kişinin / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişinin1
Adı Soyadı
:
Başvuru Tarihi
:
İmza
:
1 Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (ilgili kişinin velisi/
vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz.
3
AVŞAR SİMİT UNLU MAMhLLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
I.
İLGİLİ KİŞİNİN BAŞVURU HAKKI
Başvuru Hakkının Kapsamı
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi uyarınca, ilgili kişi
olarak, tarafımıza başvurarak aşağıda yer alan konularda talep hakkınız bulunmaktadır:
(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(6) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok
edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Haller
KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki hallerin KVK Kanunu’nun kapsamında olmaması
sebebiyle, ilgili kişilerin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmamaktadır:
(1) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik
güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek
kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında
işlenmesi.
(2) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve
istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
(3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında
işlenmesi.
(4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı
makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç
olmak üzere, ilgili kişilerin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmamaktadır:
(1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
(2) İlgili kişi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
(3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme
görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
(4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali
çıkarlarının korunması için gerekli olması.
II.
BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI
KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak ilgili kişilerin kişisel verilerine ilişkin taleplerini tarafımıza
yazılı olarak (ıslak imzalı olarak ya da ıslak imza yerine geçen e-imzalı olarak) ya da Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletmeleri durumunda, veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca,
talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır.
Verilerin güvenliğini sağlama amacıyla, tarafımızca, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel
verinin ilgili kişisi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep
edilebilecektir. Ayrıca ilgili kişi başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına,
ilgili kişiye başvurusu ile ilgili olarak kendisine soru yöneltilebilir.
İlgili kişi başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba
gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, tarafımızca gerekçesi açıklanarak talep
reddedilebilecektir.

Ürün başarıyla sepete eklenmiştir.
Scroll
Whatsapp Hattı
Alanya Real Estate Alanya Homes Alanya Apartments Alanya Property Antalya Transfer Antalya Transfer Анталия Трансфер Antalya Transfer